دانلود رمان آیا او یک مرد هست؟ pdf از سینگل به گور لینک مستقیم

دانلود رمان آیا او یک مرد هست؟ pdf از سینگل به گور لینک مستقیم

دانلود رمان آیا او یک مرد هست؟ pdf از سینگل به گور لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سینگل به گور میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آیا او یک مرد هست؟

آرین پسری که برای انجام ماموریتی خودش رو شبیه دخترا می‌کنه و به خوابگاه دخترونه می‌ره و..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برنده کیه

قسمت اول رمان آیا او یک مرد هست؟

به نگهبانی که رسیدم، آب دهنم رو بی صدا قورت دادم.

کارتم رو از جیب مانتوم بیرون کشیدم و به نگهبان پیر دادم.

به ساکی که تو دستم بود خیره شدم.

امیدوارم بتونم این نقشه رو عملی کنم.

دستهی ساک رو تو دستم فشردم.

باید مراقب میبودم؛ نباید کسی از این که دختر نیستم

خبردار میشد.

با صدای نگهبان به خودم اومدم.

– بفرمایین خانوم.کارت رو پس گرفتم و تشکر کردم.

نگهبان مسئول خوابگاه رو صدا زد و بهم گفت:

– دخترم، میتونی چند لحظه صبر کنی؟

سرم رو به نشونهی بله تکون دادم.

کمی منتظر موندم، مسئول خوابگاه که یه زن اخمو بود و

بهش میخورد حدودای چهل سالش باشه، من رو همراه

خودش به داخل خوابگاه برد، اتاقم رو نشونم داد و رفت.

نفس راحتی کشیدم و وارد اتاق شدم.

همین طور به دور و بر داشتم نگاه میکردم، که یکی با

سر رفت تو ممههای قالبیم.

با تعجب به اون فرد نگاه کردم.

چند لحظهای گذشت ولی همچنان سرش رو بی حرکت

همون جا نگاه داشته بود.

عجب! انگار جای سرش خیلی راحته، یعنی ازش بپرسم

که آیا چیزی کم و کسر نداری؟

صدام رو صاف کردم و گفتم:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان