داوران جهانی

داوران جهانی

1. محمدعلی مردانی

کومیته جهانی و آسیایی

 کاتا جهانی وآسیایی


2. اکبر دهقانی

 کومیته جهانی و آسیایی 

 کاتا جهانی و آسیایی

۳.محسن عبدیزدان

 کومیته جهانی و آسیایی  

کاتا آسیایی

Theme : ParsDle