بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي مورفيسم rs4646994 ژنACE در کاراته کاران حرفه اي و آماتورها و مقايسه آن با غيرورزشکاران

تاریخ : 15 اسفند 1399, 22:58 نویسنده : admin بازدیدها : 211 نظرات : 0 موضوع : خبرها / آموزش

#آموزش


بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي مورفيسم  rs4646994 ژنACE  در 

کاراته کاران حرفه اي و آماتورها و مقايسه آن با غيرورزشکاران


مقدمه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين(ACE)، اگزوپپتيدازي است که باعث تبديل آنژيوتانسينΙ به آنژيوتانسينΙΙ، انقباض عروق و ترشح آلدسترون مي گردد. ژنوتيپDD در پلي مورفيسمrs4646994 ژنACE(I/D) باعث فعاليت بيشتر اين آنزيم گرديده و با افزايش احتمال بيماري عروق کرونري همراه است. از سوي ديگر و در طي سال هاي 2006-1980 تعداد1866 ورزشکار مسابقه اي 6±19ساله در ايالات متحده دچار مرگ ناگهاني شده که 56%  (1049 مورد)آن وابسته به بيماري هاي قلبي—عروقي بودند. به اقتضاي نقش کليدي ژنACE در تنظيم فيزيولوژي قلبي- عروقي، بعنوان یک عامل خطر مرتبط با ­CAD بروز پلي مورفيسمD/D ژنACE در ورزشکاران کاراته کارگروه حرفه اي، در پي بردن به شیوع احتمالي اين پلي مورفيسم در نخبگان ورزشي ايراني موضوع مورد بررسی مطالعه است.

روش ها: 129 کاراته کاي نخبه و 129 کاراته کاي آماتور به همراه129 نفر گروه کنترل غير ورزشکار از استان اصفهان بطور داوطلبانه نمونه­ بررسي را تشکيل داده و نمونه هاي خوني از آنها جمع آوري گرديد. شيوع پلي مورفيسم هاي(I/D) توسط تکنيک واکنش زنجيره اي پلي مراز(PCR-RFLP) بررسي شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS و از روش رگرسيون استفاده شد و سطح معني داري در سطح0/05>تعيين گرديد. 

نتايج: يافته ها نشان داد که شيوع پلي مورفيسمDD (%5/45) از ID وII (به ترتيب%8/40 و%7/13) در مجموع افراد شرکت کننده بيشتر بوده ولي اين ميزان معنادار نبود. اما در بررسيِ گروه ها با يکديگر؛ گروه حرفه اي در ژنوتيپDD (%63) بطور معناداري بيشتر از گروه غير ورزشکار(%41) و گروه آماتور(%7/14) بود(به ترتيب:0/004>و0/011>P).

بحث و نتيجه گيري: ژنوتيپDD ژنACE بطور معناداري در کاراته کاران نخبه بيشتر از کاراته کاران آماتور و غيرورزشکاران است که مضاف بر مزيت بهره مندي ورزشکاران حرفه اي از اين نوع پلي مورفيسم(در ارتباط با قدرت بدني) احتمال ابتلاي آنها به بيماري هاي قلبي­عروقي را تشديد نموده و نياز به برنامه هاي الزامي و نظارتي بالاتر (همچون ECG، و ...) در ورزشکاران حرفه اي رشته های توانی را بيان مي کند. 


نويسندگان:

دکتر محمدرضا باتوانی1، پروفسور سید محمد مرندی2، پروفسور کامران قائدی3 ، دکتر فهیمه اسفرجانی4

***

روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان


http://isfkarate.ir

http://Instagram.com/isfahankarate

https://t.me/Isfahankarate

https://chat.whatsapp.com/C5UAMS1Fb2eJZtEWki371F