جلسه ی کمیته فنی، آموزش با مسئولین هیات کاراته استان اصفهان

تاریخ : 11 مرداد 1399, 22:43 نویسنده : admin بازدیدها : 53 نظرات : 0 موضوع : خبرها

جلسه ی کمیته فنی، آموزش با مسئولین هیات کاراته استان اصفهان


طی دعوت دبیرهیات استان ازآقایان استاد محمدعلی مردانی رئیس کمیته فنی ودکترمحمدباتوانی رئیس کمیته آموزش هیات استان درموردنحوه فعالیت وتعامل باهمدیگردرراستای پیشرفت بیشترکاراته استان تبادل نظرگردید.

دبیرهیات دراین نشست صمیمی اعلام کردطبق سیاستهای کلان هیات استان،ازاین پس باید درکلیه کمیته هاترکیبی ازکارشناسان ومتخصصین سبکهای  wkfوسبک های آزاد ازآقایان وبانوان حضورداشته وهرکمیته ای بطورمستقل باتوجه به آیین نامه های مربوطه به انجام وظائف خودپرداخته ومسئولین هیات نیزصرفاحضورنظارتی برکمیته هاوهماهنگ نمودن آنهابایکدیگررابرعهده خواهندداشت.

دکترباتوانی نیزضمن ارائه گزارشی ازبرگزاری کلاس مربیگری درجه۳،وبرگزاری ۳کارگاه وبرگزاری آزمون سایردروس ویژه افرادی که مجددابایدازمون دهندازدبیرهیات درخواست نمود کمیته ها استقلال عمل در حوزه کاری خود داشته باشند ونوع تعامل آنها با یکدیگررعایت گردد.

سپس استادمردانی هم درادامه افزودکمیته فنی درتمام برنامه های هیات بعنوان بازوان فنی کاراته استان صادقانه کمال همکاری راخواهدداشت.

****

روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان

*


http://isfkarate.ir

https://rubika.ir/Isfahankarate

http://Instagram.com/isfahankarate

https://t.me/Isfahankarate