داوران جهانی

داوران جهانی

تاریخ : 11 فروردین 1399 نویسنده : admin موضوع : کمیته ها / داوران
1. محمدعلی مردانی کومیته جهانی و آسیایی کاتا جهانی وآسیایی 2. اکبر دهقانی کومیته جهانی و آسیایی کاتا جهانی و آسیایی ۳.محسن عبدیزدان کومیته جهانی کاتا آسیایی...