مسابقات کاتا قهرمانی استان سبک های آزاد

مسابقات کاتا قهرمانی استان سبک های آزاد

#چالش _ در_خانه _ بمانید اطلاعیه مسابقات کاتا قهرمانی استان سبک های آزاد احتراما به استحضار می رساند با توجه به شرایط کنونی کشور در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همراهی با پویش # در _ خانه _...